Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu những điểm mới của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Thứ sáu - 01/04/2022 04:02 3.691 0
          VKSND TỐI CAO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VKSND TỈNH QUẢNG NAM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
   Số: 06/KH-VKS                            Quảng Nam, ngày 18 tháng 02 năm 2022     

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu những điểm mới của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành
 Kiểm sát nhân dân năm 2022
 
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2022 của VKSND tỉnh Quảng Nam về công tác của ngành Kiểm sát Quảng Namnăm 2022; Nghị quyết số 08-NQ/BCSĐ ngày 09/02/2022 của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Quảng Nam về chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022, VKSND tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu những điểm mới của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua Cuộc thi giúp cho công chức toàn ngành Kiểm sát Quảng Nam nắm được những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao, từ đó vận dụng vào triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức trong việc nghiên cứu, vận dụng các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát; .đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để công chức trong ngành giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác; lựa chọn các bài viết có chất lượng để làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, học tập trong Ngành.
- Cuộc thi được tổ chức một cách nghiêm túc, khách quan, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Đối tượng dự thi
Các đơn vị VKSND cấp huyện và các Phòng trực thuộc VKSND tỉnh (trừ Văn phòng VKSND tỉnh, là đơn vị chủ trì tham mưu tổ chức Cuộc thi).
2. Nội dung thi
- Tìm hiểu những điểm mới tại Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022.
- Việc vận dụng những điểm mới của Chỉ thị vào xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện của đơn vị.
3. Hình thức tổ chức cuộc thi
3.1. Vòng loại: mỗi đơn vị VKSND cấp huyện, cấp Phòng trực thuộc VKSND tỉnh gửi 01 bài dự thi dưới hình thức đánh máy, không quá 06 trang giấy A4. Sau đó Ban Giám khảo sẽ chấm điểm chọn ra 10 bài đạt số điểm cao nhất để tham gia vòng thi chung kết.
3.2. Vòng chung kết: 10 đơn vị có bài dự thi được vào vòng chung kết và sẽ thi trực tiếp tại điểm cầu chính VKSND tỉnh; các đơn vị sẽ cử công chức lần lượt trình bày bài dự thi của đơn vị mình, việc trình bày không quá 10 phút.
Ban Giám khảo sẽ đặt câu hỏi liên quan đến nội dung thi và quyết định số điểm cho mỗi đơn vị dự thi và xếp vị thứ từ cao đến thấp để trao giải.
4. Thời gian và địa điểm
4.1. Thời gian
- Sau khi nhận được kế hoạch này các đơn vị triển khai để viết bài dự thi và gửi về Văn phòng VKSND tỉnh, hạn cuối trước 14h00 ngày 06/3/2022, đồng thời gửi bài dự thi qua hộp thư điện tử về địa chỉ: xuanhang0505@gmail.com
- Ban giám khảo sẽ chấm bài với thang điểm 100 và chọn 10 bài có điểm cao từ trên xuống để tổ chức vòng thi chung kết trước ngày 15/3/2022 và trao thưởng.
4.2. Địa điểm
Vòng thi chung kết sẽ được tổ chức thi trực tiếp tại Hội trường tầng 6 VKSND tỉnh và kết nối trực tuyến đến 18 điểm cầu VKSND cấp huyện.
5. Cơ cấu giải thưởng  
Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho các tập thể và cá nhân như sau:
5.1. Giải tập thể
- 01 Giải Nhất: Giấy chứng nhận và tiền mặt là: 2.000.000 đồng;
- 01 Giải Nhì: Giấy chứng nhận và tiền mặt là: 1.500.000 đồng;
- 02 Giải Ba: Giấy chứng nhận và tiền mặt là: 800.000 đồng;
- 02 Giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận và tiền mặt là: 500.000 đồng.
5.2. Giải cá nhân
Trao cho Kiểm sát viên có bài trình bày và trả lời xuất sắc: Giấy chứng nhận và tiền mặt là: 500.000 đồng.
6. Kinh phí
- Kinh phí tổ chức Cuộc thi do VKSND tỉnh Quảng Nam đảm bảo từ nguồn kinh phí đào tạo.
- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ của các đơn vị tham gia dự thi do đơn vị cử người tham gia chi trả.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng VKSND tỉnh tham mưu Viện trưởng quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Ban Hậu cần Cuộc thi và tham mưu các nội dung đáp án chấm thi, câu hỏi cho Ban Giám khảo; chuẩn bị các nội dung, điều kiện liên quan để phục vụ Cuộc thi.
2. Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thường xuyên kiểm tra đôn đốc đảm bảo cho việc tổ chức Cuộc thi đạt kết quả; Ban Chấm thi, Tổ Thư ký có trách nhiệm giúp Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công và công việc khác liên quan đến việc tổ chức Cuộc  thi.
3. Trên cở tham mưu của Văn phòng, Ban Giám khảo nghiên cứu xây dựng đề  đáp án chấm điểm cho các bài thi; soạn thảo câu hỏi ở vòng chung kết đảm bảo nội dung và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam về tính bảo mật tuyệt đối đáp án chấm thi; việc chấm điểm cho các bài thi phải công bằng, khách quan, đúng quy định. Tổ Thư ký giúp Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi các công việc liên quan đến tổ chức Cuộc thi.
4. Trưởng Ban Hậu cần có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thực hiện các nhiệm vụ, phân công cho các thành viên thực hiện đạt kết quả tốt cho Cuộc thi.
5. Văn phòng chịu trách nhiệm phối hợp với các Ban chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí giải thưởng phục vụ Cuộc thi đạt hiệu quả.
6. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi viết tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về Cuộc thi; đăng tải tất cả các tài liệu, bài dự thi của các đơn vị khi có yêu cầu của Ban Tổ chức Cuộc thi; quay clip toàn bộ hoạt động của Cuộc thi và làm tư liệu cho Ngành.
7. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng VKSND tỉnh phối họp với Ban Tổ chức Cuộc thi theo dõi, ghi nhận thành tích của các cá nhân để đề nghị khen thưởng theo quy định.
8. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu những điểm mới của Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2022 trong ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam năm 2022. Việc triển khai và kết quả Cuộc thi là một trong những tiêu chí đánh giá phong trào thi đua năm 2022 của các đơn vị trong Ngành. Vì vây, yêu cầu Viện trưởng VKSND cấp huyện và Thủ trưởng các Phòng thuộc VKSND tỉnh Quảng Nam tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức trong đơn vị về Kế hoạch này.

Trên đây, là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu những điểm mới của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2022 của ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện./.


                  
Nơi nhận:
- Đ/c Nguyễn Quang Dũng- PVT VKSTC (để b/c);
- VP VKSTC (để báo cáo);
- Vụ 14, Vụ 15, Vụ 16 VKSTC (để b/c);
- Các đơn vị Cụm thi đua số 8 VKSTC (theo/dõi);
- Lãnh đạo Viện (để chỉ đạo);
- Khối thi đua Nội chính (để theo dõi);
- Các Phòng nghiệp vụ (để thực hiện);
- Các VKS cấp huyện (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP. 

                VIỆN TRƯỞNG

         


                                                                                 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây